GDPR – Kinesio Taping® Method

Ochrana osobních údajů fyzických osob 

Chceme vás seznámit se zásadami, podle kterých se řídíme při zpracovávání vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony, které se vztahují k předmětům námi provozovaných činností.

Hlavními předměty naší činnosti je organizování odborných vzdělávacích kurzů a prodej zboží.

Správcem vašich osobních údajů je firma EUROSAD, s.r.o. se sídlem ve Valu č. 3, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ 62503910. Firma je zapsaná v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4646. Jednatelkou společnosti je Ing. Miluška Peroutková. Kontaktní  mailová adresa info@kinesio-czech.cz

Jsme  autorizovaným zástupcem KINESIO Headquarters (U.S.A.) se sídlem v USA, 4001 Masthead NE, Albuquergue , NM 87109 pro ČR a SR. Uvedená společnost  mimo jiné zastupuje držitele autorských práv k metodě KINESIO TAPING®  a zastřešuje jednotlivé sekce – především KINESIO UNIVERSITY  a KINESIO TAPING ASSOCIATION INTERNATIONAL Dále jen KINESIO.

Osobní údaje získáváme od vás – našich zákazníků. Předáváte nám je při registraci na kurzy. Označením příslušného políčka při registarci na kurz potvrzujete, že jste se s našimi zásadami zpracovávání osobních údajů seznámili.  Požadujeme po vás jen údaje nezbytné ke splnění smlouvy a údaje nezbytné k vystavení certifikátů /dokladů o absolvování příslušného kurzu/. Vaše údaje zpracováváme pouze pro odůvodněné účely a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Zpracováváme následující osobní údaje:

1.      identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, případně IČ a DIČ, pokud jste podnikatel,

2.     kontaktní údaje, jimiž se rozumí zejména e-mailová adresa, telefonní číslo a fakturační adresa;

3.     údaje o objednaných službách /typu kurzu/ a způsobu platby

 

Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje? Osobní údaje zpracováváme buď:

1. bez vašeho souhlasu:    –   z důvodu   splnění   smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli elektronickou cestou při registraci na kurzy

                                                    – na základě  našeho oprávněného zájmu

                                                    –  z důvodu plnění právní povinnosti

 2.  na základě vašeho souhlasu.

 

Účely zpracování

–    Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba  objednáte  službu a uzavřete s námi  smlouvu, zpracováváme za účelem plnění této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednané službě a to bez vašeho souhlasu. V tomto pořípadě uchováváme smlouvu – fakturu – v elektronické podobě a současně v papírové podobě po dobu, kterou po nás vyžadují platné zákony. V současnosti je to 10 let.

–     Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud  s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem plnění nařízení Zákonů o dalším vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků a to v podobě Databáze absloventů kurzů. Dále zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách  za účelem zasílání nabídek  e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Proti tomuto zpracování realizovaném na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

–    Zpracování na základě plnění právních povinností

Musíme plnit  povinnosti vyplývající ze zákonů, které se vztahují k námi provozovaným činnostem. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o absolvovaných kurzech, a to zejména z důvodu dodržování zákonů o účetnictví a zákonů, které řeší další vzdělávání léklařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje na dobu, kterou stanovují příslušné zákony – znamená to  doba 10 let pro účely účetní evidence a neomezená doba pro účely evidence absolventů kurzů

Zpracování na základě vašeho souhlasu:

– zveřejnění databáze absolventů na našich webových stránkách v kategorii Proškolení terapeuté

– předání osobních údajů mimo EU – do USA držiteli autorských práv k metodě KINESIO TAPING® společnosti KINESIO /přesná adresa viz výše/ za účelem zařazení do celosvětové databáze absolventů. Souhlas od vás získáváme během kurzu.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat  dalším subjektům v těchto případech:

  • v rámci plnění našich zákonných povinností správním orgánům a státním úřadům, jsme-li k tomu vyzváni a to bez vašeho souhlasu
  • Společnosti KINESIO mimo EU v rozsahu jméno, příjmení, mail a úroveň absolvovaného kurzu – a to na základě vašeho souhlasu. Toto ujednání se týká pouze absolventů kurzů metody KINESIO TAPING®.
  • Společnosti BLACKROLL AG se sídlem v EU, která je držitelem práv k výuce metody BLACKROLL® Trenér. Toto ujednání se týká pouze absolventů kurzů Blackroll Trenér.

Pro zpracování osobních údajů nevyužíváme  služeb dalších zpracovatelů. Vaše osobní údaje nevyhodnocujeme automaticky  ani u nás nedochází k profilování našich zákazníků.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup  Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si  nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně.

Právo na opravu   Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz  V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
  • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků

Právo na omezení zpracování  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat,  aby jste označili některé vaše osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: – popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

-vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

– vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

-vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost  Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracován  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.  Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás obracejte na emailovou adresu info@kinesio-czech.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

 

Datum zpracování 10.5.2018