Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na jakýkoliv nákup služby prostřednictvím www.kinesio-slovak.sk. Dále jen OP. Právní vztahy zde neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. /dále jen OZ/ Tyto OP vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

PRODÁVAJÍCÍ je společnost EUROSAD, s.r.o., autorizovaný zástupce KTAI se sídlem v USA pro ČR a SR. Firma má sídlo ve Valu č. 3, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ 62503910. Firmu zastupuje jednatelka společnosti Ing. Miluška Peroutková, CSc.

SLUŽBA je jakýkoliv odborný vzdělávací kurz nabízený na našem webu. Protože se na kurz registrujete elektronickou cestou, jedná se  o nákup služby uzavřené distančním způsobem

KUPUJÍCÍ je účastník kurzu.   .

Kupní smlouva

Návrhem kupní smlouvy je registrační email, kterým se účastník kurzu přihlásí na zvolený termín kurzu. V registračním emailu vyplní účastník všechny požadované údaje podle propozic a odešle ho pomocí prostředků na dálku na adresu info@kinesio-slovak.sk. Prodávající opět pomocí komunikace na dálku odešle kupujícímu potvrzující email a tím je kupní smlouva uzavřena. V tomto potvrzujícím emailu sdělí prodávající kupujícímu také údaje pro platbu  ceny za kurz včetně variabilního symbolu /VS/. Tento VS je třeba přesně dodržet, jinak nemůže prodávající zajistit včasné dohledání platby a tím může být ohroženo pořadí rezervace místa na kurzu. Komunikace a kupní smlouva je vedena v českém jazyce. Úhrada poplatku za kurz probíhá  bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě velkého zájmu o konkrétní termín se rezervace místa stává závaznou až po připsání platby na účet a to v pořadí, v jakém platby došly.

Cena za službu

Cena za účast na kurzu je vždy uvedena v propozicích ke konkrétnímu termínu a typu kurzu. Tato cena je konečná, bez dalších poplatků.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy

Kupující /účastník kurzu/ má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní před termínem zahájení kurzu. Provede to emailem na adrese info@kinesio-czech.cz. Prodávající potvrdí přijetí tohoto rozhodnutí opět elektronickou cestou. V tomto případě je KS neplatná od samého počátku. Pokud již kupující zaplatil cenu za kurz na účet prodávajícího, bude mu tento poplatek vrácen zpět v plné výši stejnou cestou. V termínu kratším než 14 dní do zahájení kurzu nelze od KS odstoupit a zaplacené poplatky nevracíme. Pokud se účastník ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže zvoleného termínu zúčastnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně před termínem konání kurzu organizátorovi /prodávajícímu/ emailem na adrese info@kinesio-czech.cz.  Organizátor v takovém případě umožní kupujícímu absolvovat zvolený kurz v náhradním termínu.

Uzavřením kupní smlouvy o účasti na odborném kurzu vyslovuje účastník kurzu souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dále vyslovuje souhlas se svým zařazením  do DATABÁZE absolventů a jejího využití k marketingovým účelům prodávajícího. Dále účastník kurzu potvrzuje, že se seznámil  se zákazem pořizovat audio a video záznam z průběhu kurzu bez souhlasu lektora.

Uzavřením kupní smlouvy účastník potvrzuje, že bude respektovat autorská práva k metodě KINESIO TAPING a je si vědom toho, že absolvování kurzů všech úrovní ho v žádném případě neopravňuje k výuce nebo k jakémukoliv jinému šíření metody.

Prodávající má právo odmítnout registraci na kurz pokud zájemce o kurz nesplňuje kvalifikační předpoklady ke kurzu nebo porušuje autorská práva k metodě KINESIO TAPING.

 

Ochrana osobních údajů

Zásady, které dodržujeme při zpracovávání osobních údajů, naleznete v samostatné kapitole s názvem GDPR.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím  a kupujícím řeší obecné soudy v ČR. Organizátor má právo měnit jednotlivá ujednání Obchodních podmínek. V případě sporů platí vždy ujednání OP platné v době konání kurzu, kterého se případný spor týká. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015 a jsou aktualizované dne 15.5.2018